Ana Sayfa KURUMSAL Bankacılık

Bankacılık

103
0
Paylaş

Günümüz de bireysel ve kurumsal olarak ikiye ayrılmış durum olan paranın ticari veya ihtiyaç için kullanıldığı bir hizmet firmasının işlem adına bankacılık denilmektedir.

Tarihte bankacılık faaliyetlerinin başlangıcı MÖ.3500 yıllarına kadar uzanmaktadır. Mezopotamya’da Uruk kenti yakınlarındaki “Kızıl Tapınak ( M.Ö.3400–3200 )” bilinen en eski banka yapısıdır.

M.Ö. 1800 yılında Babil Hükümdarı Hammurabi’nin çıkarmış olduğu ünlü Hammurabi Kanunları alacak-borç ilişkisini düzenleyen maddeleriyle kredi ve faiz konularına müdahalesinin ilk örneğini oluşturmaktadır. Eski Yunanda Parthenon ve Apollon tapınakları emanet kabul etmiş, para basmış ve ödünç vermişlerdir. M.Ö. IV. yüzyıldan itibaren bunlar üzerindeki hükümet denetimi artarken bir yandan bankerlerin, bir yandan da kamu bankalarının ortaya çıktığı görülmüştür. Mısır’da bankacılığın gelişmesi Büyük İskender (M.Ö.356–323 )’in burayı işgalinden sonra M.Ö. III. yüzyılda görülür. Eski Mısır’da “bileşik faiz”i yasaklayan hükümler bulunmaktaydı. Batlamyüs zamanında ( M.Ö. 127–51 ) bankacılık devletin denetimi, daha doğrusu tekeli altına girmiştir. Bu bankacılık alanında kişisel işletmelerin ortadan kaldırılması anlamına gelmektedir. Ancak ülke Romalılara geçtikten sonra özel bankalara yeniden ortaya çıkmıştır.

Bireysel Bankacılık

Bir bankaya gittiğinizde sıra alma cihazında genellikle gişe ve bireysel işlemler olarak iki farklı buton görürsünüz. Butonların alt kısımlarında ise küçük açıklamalar vardır. Bunlara bakarak, işleminizi gişe mi, yoksa bireysel de mi yapacağınızı anlayabilirsiniz. Basit bir ödeme işlemi için gişe butonuna basmanız gerekirken, kredi çekme gibi talepleriniz için bireysel hizmeti seçersiniz. Peki, bu bireysel bankacılık işlemleri nelerdir?

İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra ilk defa Amerika Birleşik Devletleri tarafından uygulamaya konulan bireysel bankacılık, ülkemizde 1994 krizi ile girmiştir. Bu krizde, kurumsal işlemlerden çok fazla kar edemeyeceğini anlayan bankalar, bireysel işlemlere de odaklanmaya başlarlar. O tarihe kadar pek dikkate alınmayan bu işlemler, krizin ardından bankalar için iyi bir gelir kapısı olarak faaliyet göstermeye başlar.

Bireysel bankacılık sayesinde yatırım, ödeme, emeklilik, kredi, sigorta gibi işlemleri yaparsınız. Gişeler ise genellikle para çekip yatırma işlemlerine bakarlar. Kredi çekmek, hesap açmak, yatırım yapmak, emeklilik hesabı oluşturmak gibi işlemlerinizi bireysel bölümünde gerçekleştirirsiniz. Bu bölümde çalışan kişiler ise zamanla sizi tanırlar ve bir işlem yapmak istediğiniz zaman doğrudan talimatlarınızı yerine getirebilirler. Hızlı ve güvenli şekilde hesaplarınızı yönetebilir, bankacılık işlemlerinizi gerçekleştirebilirsiniz.

Kurumsal Bankacılık

Ticari kredi bankalar tarafından nakit kredi ile teminat mektupları, kontrgarantiler, kefaletler, aval, ciro gibi gayrinakdi olarak adlandırılan krediler ve bu niteliği haiz taahhütler, satın alınan tahvil ve benzeri sermaye piyasası araçları tümüne denir.

Tanımlarına Göre Ticari Krediler

Birkaç şekilde sınıflandırılır. bunlardan bir tanesi, kredinin geri ödenme sıklığına baz alınarak sınıflandırılır. Söz konusu durumda krediler:

 • Spot krediler ve
 • Rotatif krediler olarak ikiye ayrılır.
Spot Krediler

Spot krediler, kredi kullanılırken tespit olunan faiz oranının vade sonuna kadar değiştirilmediği, faiz ile vergi ve sair kesintilerin, üzerinde mutabık kalınan dönemlerde, kredinin anapara kısmının da vadesi sonunda bir kerede ödendiği kredi türüdür.

Kredi uygulamasında anaparanın erken ödenmesi mümkündür, ancak bankanın belirleyeceği esaslar çerçevesinde gerçekleşir.

Rotatif Krediler

Rotatif krediler ise belli bir limit tutarını aşmamak kaydı ile, krediyi kullananın sürekli kredi kullanımı veya kredi geri ödemesi yaptığı ve bununla birlikte zaman içerisinde limit sürekli değiştiği bir kredi türüdür. Bu uygulama esasında kredi kartı ile benzer bir özelliğe sahiptir.

Vade bazında yapılan sınıflandırılan krediler zaman göre kısa vadeli, orta vadeli ve uzun vadeli olarak sınıflandırılır.

Vadeli 12 aya kadar olan krediler kısa vadeli kredilerdir.

Vadesi 12 ile 24 ay arasında olan kredilere orta vadeli kredilerdir.

Vadesi 24 aydan fazla kredilere uzun vadeli kredilerdir.

Teminat Bazlarına Göre Krediler

Bir diğer sınıflandırma ise teminat bazlıdır. Buna göre krediler

 • Açık krediler (teminatsız krediler)
 • Teminatlı krediler
  • Kefalet karşılığı krediler
  • Maddi teminatlı krediler
Açık Krediler

Açık krediler karşılığında hiçbir teminat alınmaksızın yalnızca kredibilitesi yüksek, mali yapısı ile ilgili herhangi bir risk endişesi duyulmayan işletmelere borçlu cari hesap şeklinde verilen kredilerdir. Açık kredilerde işletme yetkili imzası dışında herhangi bir teminat yoktur, yalnızca kredi genel sözleşmesi imzalanmaktadır.

Teminatlı Krediler

Bankacılık literatüründe çift imzalı krediler olarak bilinen teminatlı krediler, kefalet karşılığı krediler müşteri ile kredi değerliliğine güvenilen kefil ya da kefiller olmak üzere en az iki imza karşılığında kullandırılır. Açık kredilere göre daha sağlam teminata dayandırılır.

Maddi Teminatlarına Göre Krediler

Bunlar kendi içerisinde birkaç alt gruba ayrılabilir. Aşağıda belirtilmektedir:

Nakit Karşılıklı Ticari Krediler

Uygulamada bankaların karşılığında en rahat kredi kullandırdığı teminat türüdür. Banka firmanın bankada bulunan mevduatının üzerine bloke koyarak krediler kullandırabilir.

Çek ve Senet Karşılığı Ticari Krediler

Firmaların, vadeli mal/hizmet satışlarından elde ettikleri çek ya da senetleri nakde dönüştürebilmek amacıyla talep ettikleri bu kredi için teminat olarak verirler. Çek ve/veya senetlere belirli bir marj uygulanarak, teminatın belli bir oranını geçmeyecek şekilde nakit ödeme yapılmaktadır.

Emtia Karşılığı Ticari Kredi

Özellikleri elverişli ve kısa dönemlerde önemli fiyat dalgalanması göstermeyen emtianın karşılığında kredinin kullandırılmasıdır.

Söz konusu emtianın belli şartları sağlıyor olması kredinin güvencesi açısından önemlidir. O sebeple aşağıdaki unsurlara dikkat edilmelidir:

 • Kolayca bozulmamalı,
 • Değer kaybetmemeli,
 • Depolamaya elverişli olmalı,
 • Sürümü kolay aranan bir emtia olmalı,
 • Spekülatif bir amaçla stoklanmamalı,
 • Ambalaj kusuru olmamalı,
 • Haczedilmiş olmamalı.
 • Rehin verenin mülkiyetinde olmalı,

Taşınmaz Rehni Karşılığı Krediler

En fazla karşımıza çıkan teminat türüdür. Firmaların mali verilerinin sağlıklı olarak alınamadığı durumlarda en güvenilir teminat gayrimenkulun rehin edilerek alınan krediler.

Makine Parkı Karşılığı Krediler

Bir Fabrikanın makine parkı içinde yer alan makinelerin ya da makinen rehin alınarak kullandırılan kredi türüdür. Rehin tutulan makineların kredi vadesi içerisinde teknolojisinin eskimeyecek ve satılabilir durumda olması bu makinen rehin alınması için önemlidir.

Kredinin Niteliği Üzerine Bir Sınıflandırma

Teminat bazında sınıflandırma yapıldıktan sonra da kredinin niteliği üzerine bir sınıflandırma yapılması gerekir. Buna göre bir bankanın sağladığı kredi temelde:

 • Nakit kredi
 • Gayrinakit kredi

olarak ikiye ayrılır.

Nakdi Krediler

Nakdi krediler faiz veya faiz ve komisyon karşılığında belirli bir vadeye bağlı ödünç nakit verilmesi şeklinde kullandırılan kredilerdir.

Gayrinakdi krediler

Bu kredilerde herhangi bankadan bir ödünç para verilmesi, yani nakit çıkışı söz konusu değildir. Bir garanti verilmesi (borcun ödenmemesi halinde ödeme taahhüdü) durumu vardır.  Gayrinakdi kredilere faiz yürütülemez, bankalarca sadece komisyon alınır. Gayrinakdi kredilerin tazmin olması (nakde dönüştürülmesi) halinde firmalardan, ödeme zamanına kadar temerrüt faizi alınır.

Gayrinakdi krediler ise temelde üçe ayrılır:

Teminat mektubu
Yurt içinde ya da yurt dışında yerleşik olan işletmelerin lehine bir malın teslimi, bir işin yapılabilmesi veya bir borcun vadesinde ödenmesi v.b. konularda, söz konusu işin yerine getirilememesi halinde, belirli bir tutarın kayıtsız şartsız ödeneceğinin bankanın karşı tarafa taahhüt etmesidir.

Akreditif
Bir firmanın yurt dışından satın almak istediği bir ürün için ihracatçıya ithalatçının çalıştığı bankanın garanti vermesidir.

Aval kabul kredileri
Bazen ihracatçı vesaik ile birlikte bir de poliçe gönderebilir. Bu poliçe banka tarafından imzalandığında, bankanın ithalatçı lehine aval verdiği anlamına taşır.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here